Sant Joan Despí: Millora de la permeabilitat de la ciutat

Sant Joan Despí: Millora de la permeabilitat de la ciutat

Com la tecnologia pot contribuir a millorar la permeabilitat del sòls?

 La crisis climàtica, l’augment de les temperatures en les ciutats i les onades de calor cada cop més freqüents, tenen efectes adversos en la salut de les persones i en l’augment de la demanda energètica, afectant especialment als col·lectius més vulnerables. Davant aquests efectes del canvi climàtic, les ciutats tenen un rol important com a centres d’innovació per promoure la resiliència, la sostenibilitat i l’ús conscient dels recursos naturals, com és el cas de l’aigua. En aquest context, la falta de capacitat d’infiltració del sòl en les zones urbanes és un problema que afecta al cicle de l’aigua, suposa una manca d’aprofitament de l’aigua de pluja, una pèrdua de la capacitat de regeneració dels aqüífers i risc d’inundacions.  

La causa principal de la manca de permeabilitat dels sòls és l’ús de materials no porosos com l’asfalt i paviments no drenants que impliquen menys manteniment, però provoquen l’anomenat efecte illa de calor, impossibiliten la recàrrega dels aqüífers, augmenten els riscos d’inundació i a més són incompatibles amb l’arbrat i la vegetació. En aquest sentit, el repte pretén buscar solucions tecnològiques innovadores que permetin augmentar la permeabilitat del sòl a Sant Joan Despí, en concret en el centre de la ciutat que suposa el 48% de la població del municipi i és el que històricament ha patit els efectes de les inundacions i on es troben els col·lectors pluvials. D’aquesta manera, es pretén aprofitar l’aigua de pluja, facilitar la recàrrega dels aqüífers i disminuir el risc d’inundació.  

Sant Joan Despí va aprovar en el Ple Municipal del mes de febrer el Pla d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica en un horitzó temporal del 2023 al 2030 i per tant, és una prioritat avançar en aquest tema i trobar solucions innovadores a implementar en el curt termini. Les experiències prèvies del municipi, que inclouen la utilització de sauló sòlid en camins per a vianants en zones verdes i la col·locació recentment d’un paviment drenant han demostrat que existeix un marge de millora en la agilitat i la eficàcia de la resposta, així com en la mesura de l’impacte. 

El projecte permetrà avançar el la consecució dels següents ODS: 

ODS 6 – AIGUA NETA I SANAJEMENT / ODS 9 – INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

La convocatòria busca identificar i testejar solucions tecnològiques innovadores que ajudin a millorar la infiltració de l’aigua en terrenys poc permeables i en paviments poc porosos en el municipi de Sant Joan Despí, a Barcelona. Les soluciones han de tenir un nivell de desenvolupament tecnològic igual o superior a TRL 6 (Technology Readiness Level), i la seva implementació mitjançant un pilot ha de ser viable, tant a nivell tècnic como econòmic, en un temps d’entre 6 i 9 mesos. La solució guanyadora es pilotarà en el municipi de Sant Joan Despí. Es valorarà positivament aquelles solucions que tinguin potencial d’escalabilitat i que la seva gestió sigui tant autònoma/independent com sigui possible.
Les solucions tecnològiques poden enfocar-se, entre d’altres, a aspectes com:
 • Millorar l’amplada lliure de voreres estretes pel fet de no tenir un escocell per l’arbrat.
 • Solucionar els aixecaments de paviment per l’arbrat, si aconseguim que l’arbre tingui suficient aigua en el subsòl.
 • Millorar la salut de l’arbrat afectat per sòls massa compactats.
 • Millorar el confort tèrmic de la ciutat.
 • Reduir el consum de reg i de manteniment d’espais verds.
 • Impulsors

  Dates clau

  Com participar-hi?

  FAQ’s

  Qualsevol entitat jurídica pot presentar una proposta sense restriccions geogràfiques o de mida de l’entitat sol·licita
  La convocatòria va adreçada a solucions amb un grau de maduresa tecnològica superior o igual a TRL6. Les solucions han d’estar preparades per testejar-se en un entorn real i han de proporcionar resultats concrets i mesurables.
  Les propostes poden estar escrites en anglès, català o castellà.
  La proposta guanyadora rebrà un suport econòmic de fins a 25.000 €. Tot i això, l’organització sol·licitant haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per a aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
  El procés d’avaluació està format per tres fases. L’última fase inclou un Pitch Day on les startups finalistes hauran de presentar la solució davant un jurat d’avaluadors externs. En aquest esdeveniment es triarà la solució guanyadora. Pots trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
  Podeu enviar un correu a [email protected]. Et respondrem el més aviat possible.