Innovacció 2030
Repte: Turisme sostenible a l’Eixample

En els últims anys s’ha experimentat un important increment enel nombre de visitants i turistes a la ciutat, convertint-se en una de les ciutats més visitades del planeta. El turisme és la quarta activitat econòmica creadora de riquesa a la ciutat i genera més de 150.000 llocs de treball directes i indirectes. Al mateix temps, el creixement del turisme ha generat problemes i desafiaments per a la ciutat, fins al punt d’esdevenir una de les principals preocupacions dels ciutadans els últims anys.

La pandèmia de la COVID-19, però, ha suposat un fort impacte en el sector turístic i econòmic , amb especial incidència en barris com l’Eixample o Ciutat Vella que acaparen gran part de la oferta turística i nombre de visitants de la ciutat.

Tot i això, la crisis derivada de la COVID-19 és una bona oportunitat per redissenyar les futures polítiques de promoció econòmica basades en un turisme més sostenible, alineat alineat amb el Pla estratègic de turisme 2020 de Barcelona i amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. En aquest context, la tecnologia i la digitalització són eines que juguen un paper fonamental per afrontar els reptes socials i ambientals de la nostra societat. D’aquesta manera, la tecnologia pot ajudar a convertir el turisme en un agent de canvi per fomentar estils de vida, hàbits de consum i models productius més sostenibles.

El districte de l’Eixample és una de les zones amb una major afluència de turisme pel fet que en el seu territori es troben algunes de les atraccions turístiques més importants de la ciutat, com són la Sagrada Família, la Pedrera, i algunes de les vies més emblemàtiques com el Passeig de Gràcia o la Rambla de Catalunya. Això el converteix en un districte idoni per testejar eines i solucions innovadores que fomentin un turisme més sostenible i que ajudin a superar els desafiaments que aquesta activitat suposa per a la ciutat. En aquesta direcció, el Districte de l’Eixample ha identificat 3 temàtiques rellevants en les que desenvolupar projectes innovadors. Aquestes temàtiques són: dades i mobilitat; gestió del patrimoni i promoció econòmica; comunicació intel·ligent.

Coneix als semifinalistas:

Temàtiques

La gestió de fluxos de vianants és un dels grans reptes de la ciutat turística, i és fonamental gestionar-los de forma eficient per tal de que no derivi en problemes en l’espai públic o en la convivència amb els veïns i veïnes. Per tal de adreçar aquest repte, és important disposar d’eines que ajudin a millorar la recollida de dades sobre fluxos de vianants per promoure un ambient respectuós amb el veïnat, fomentant la diversificació del turisme a la ciutat. D’aquesta manera, el Districte té l’objectiu de millorar la qualitat i quantitat de dades i informació recollides sobre la mobilitat dels turistes i visitants, així com implementar eines que ajudin a analitzar i entendre les dades i/o fer prediccions sobre fluxos de visitants en zones específiques del districte.
El districte de l’Eixample aglutina una gran part del patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat de Barcelona, així com un gran nombre de restaurants i comerços, molts d’ells emblemàtics. En moltes ocasions, però, el turisme es concentra en aquells actius turístics més icònics, com poden ser la Sagrada Família o la Pedrera, mentre que altres actius tenen una afluència molt menor. En aquest sentit, l’Eixample té el repte de promocionar la diversitat del patrimoni del districte per tal de diversificar el turisme i generar un impacte positiu en diferents àrees econòmiques, afavorint al comerç de proximitat i restaurants de l’Eixample. D’aquest manera, és molt important disposar d’eines digitals que fomentin una gestió sostenible del patrimoni, a través de la promoció de la seva diversitat i la seva protecció, al mateix temps que maximitzin l’impacte econòmic en el comerç de proximitat per tal de fomentar el major retorn social possible de l’activitat turística, incidint sobretot en els elements que garanteixin la redistribució de la riquesa.
Barcelona té l’objectiu d’adaptar l’estratègia i els instruments de comunicació als nous reptes plantejats, amb la intenció de millorar la comunicació turística en origen i en destinació. Una comunicació adreçada als visitants que permeti entendre la destinació més enllà dels seus punts turístics i que ajudi a promocionar l’àmplia diversitat de serveis, establiments i patrimoni de la ciutat millorant l’experiència pels i les turistes. D’aquesta manera, el Districte vol disposar d’eines tecnològiques i/o digitals que ajudin a millorar la comunicació amb els i les visitants a través del perfilatge, la comunicació per geolocalització o la coordinació de la informació turística entre els diferents agents (visitants, agents cívic, oficines d’informació turística, agents privats, etc.) per tal de potenciar-ne el patrimoni, i promocionar la riquesa comercial i gastronòmica del districte.

El repte

L’any 2019, Barcelona va apropar-se als 12 milions de visitants, després d’un creixement sostingut durant els últims 20 anys. El sector del turisme és d’un dels sectors econòmics més rellevants de la ciutat, el qual genera més del 8,6% de la ocupació de Barcelona i suposa un més d’un 7% del PIB.

Les característiques territorials mostren que Barcelona és una ciutat petita pel que fa a les dimensions geogràfiques, 101 km2 , amb una densitat de població alta, 15.887 habitants per km2 , i amb una ocupació territorial alta si es compara amb altres ciutats europees.

A part d’aquestes característiques del territori, és imprescindible tenir en compte que el turisme té una tendència a la concentració en certs punts geogràfics. Tant l’oferta turística, com la demanda, tendeixen a distribuir-se de manera desigual en el territori, amb barris i zones amb alta intensitat turística i altres amb baixa intensitat. L’Eixample és un dels territoris amb major intensitat turística. L’Eixample concentra la major oferta d’allotjament de la ciutat. L’any 2019 comptava amb 21.505 de places hoteleres i 29.754 places d’habitatges d’ús turístic, ambdues xifres superiors a les del districte de Ciutat Vella. Per altra banda a l’Eixample s’hi situa la icona de la Sagrada Família, amb 4,5 visitants amb entrada, i dos dels altres principals punts d’interès dintre el rànquing de visitants, la Pedrera i Casa Batlló amb 1 milió de visitants annuals cada una el 2019.

L’impacte de la COVID-19 en el sector turístic de la ciutat, però, ha estat molt rellevant degut a la davallada de nombre de visitants (2,1 milions l’any 2020) i el tancament parcial o total de moltes de les activitats i serveis turístics. No obstant això, les previsions indiquen que el sector recuperarà el 60% de la seva activitat prèvia a la COVID-19 l’any 2022 i estarà plenament recuperat el 2023.
En aquest sentit la pandèmia s’ha d’entendre com a la premissa per fomentar un sector turístic amb major atenció a la qualitat i la sostenibilitat, amb una atenció més personalitzada gràcies a la tecnologia i a les dades.

A més a més, el foment del turisme sostenible està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacionals Unides, concretament amb l’ODS 10, referent a la Reducció de les desigualtats, l’ODS 11, adreçat a les Ciutats i comunitats sostenibles i l’ODS 12, dirigit a Producció i consum responsables.
La convocatòria busca identificar projectes pilot innovadors amb base tecnològica dirigits a fomentar el turisme sostenible en el districte de l’Eixample de Barcelona en alguna de les 3 temàtiques esmentades: 1) Dades i mobilitat, 2) Gestió del patrimoni i promoció econòmica, i 3) Comunicació intel·ligent.

La solució ha de tenir un nivell de desenvolupament tecnològic igual o superior a TRL6 (Technology Readiness Level) i la seva implementació ha de ser tècnicament viable en un termini inferior a 12 mesos. Es valorarà positivament que les solucions requereixin poca infraestructura i/o que siguin econòmicament accessibles y que tinguin potencial d’escalabilitat a altres zones de la ciutat.

S’atorgarà un premi que el guanyador utilitzarà per a la implementació d’un projecte pilot en el districte de l’Eixample de la ciutat de Barcelona.
Les solucions tecnològiques poden enfocar-se, entre d’altres, en:
• Eines pel el recompte i/o predicció de fluxos de visitants.
• La gamificació i promoció de la diversitat del patrimoni cultural a través de tecnologies. com la realitat augmentada.
• La comunicació per segmentació i/o geolocalització mitjançant tecnologies Beacon.
• La detecció de patrons de comportament dels turistes.
• Solucions integradores que augmentin la rellevància de la proposta.

Les solucions presentades han de contribuir a assolir alguns dels objectius transversals establerts en el pla estratègic de turisme 2020 de la ciutat de Barcelona com són:
• Afavorir un major retorn social i redistribució de l’activitat turística.
• Reforzar la vinculació del turisme amb els sectors econòmics estratègics de la ciutat.
• Promocionar el comerç i la gastronomia local.
• Millora de l’encaix entre els usos turístics i ciutadans.
• Estendre el Compromís de Sostenibilitat Turística Biosphere a les empreses i els serveis turístics en el conjunt del sector.
Impulsors

Dates clau

FAQs

Qualsevol entitat jurídica pot presentar una proposta sense restriccions geogràfiques o de mida de l’entitat sol·licitant.
La convocatòria va adreçada a solucions amb un grau de maduresa tecnològica superior o igual a TRL6. Les solucions han d’estar preparades per testejar-se en un entorn real i han de proporcionar resultats concrets i mesurables.
Sí, les propostes poden estar escrites en anglès, català o castellà.
La proposta guanyadora rebrà un suport econòmic de fins a 40.000 €. Tot i això, l’organització sol·licitant haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per a aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
El procés d’avaluació està format per tres fases. La darrera fase inclou un comitè d’avaluadors externs que escollirà la solució guanyadora. Podeu trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
Podeu enviar un correu a [email protected]. Et respondrem el més aviat possible.